BUKETZÂDE VELİYÜDDİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1763)

İstanbul halkı tarafından "Katar Meşâyıhı" denilen, kürsü şeyhlerinden faziletli ve muttaki bir zat olup, Bukaî Halil Efendi'nin oğludur. Vefat etmeden bir yıl önce ordu şeyhi olmuştur. Hicri 1183 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Eserleri basılmamış olup şunlardır:

Hadîkatü'l-Ulemâ.

Sirâcü'l-Ümmet-i fî Menâkıbi'l-Eimme.

Nûrü'l-Ebsâr fî Hakkı'l-Ebrâr.

Gâyetü'l-Merâm.

Tefsîr-i Sûre-i İhlâs.

Ravzâtü'r-Reyhan Menâkıb-ı Çihâr-i Yâr-i Güzîn.

Son iki eseri, Üsküdar'da Atlamataşı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.