MESNEVİHAN FEYZULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1829)

Nakşibendiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup İstanbulludur. Ön­celeri Reisülkurra idi. Eyüp civarında kaldığından dolayı, devrinde "Eyyûbî" şöhretiyle anılmıştır. Mesnevihanede, Mesnevihanlığı, Murad Buhari Hazretleri'nin dergâhında ise şeyhliği vardır. Basılmış risaleleri aşağıdadır:

İşârâtü'l-Mâ'neviyye fi Ayin-i Mevleviyye,

Ahsenü't-Tahdîs fi Rivayeti'l-Hadis.

Feyzullah Efendi Hazretleri, 1284 yılında vefat etmiş, Eyüp Nişancası’nda, Nakşibendiyye büyüklerinden Murad Buhari Hazretle­rinin dergâhına defnedilmiştir. Oğlu Muhammed Abdüllatif Efendi'de ariflerden bir zattır. Eserlerinden "Risâle-i Gavsiyye" tercümesi basılmıştır. Meşhur hattatlardan Mahmud Celaleddin Efendi de bu dergâha defne­dilmiş olup vefatı hicrî 1245 yılındadır.

Yüce Allah cümlesini rahmetine gark eylesin.