Cünûnî Ahmed Dede Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1623)

Mesnevi Şerifin sırlarına vakıf, yüksek dereceli bir zat olup, Lârendeli'dir. Tahsilini tamamlayıp, çilesini bitirdikten sonra, bir müddet Bağ­dat Mevlevihanesi mesnevihanlığında bulunduktan sonra Bursa'ya dönmüştür. Bursa'da inşa ve ihyasına muvaffak olduğu mevlevihanede irfanını yaymaya başlamıştır. "Kıldı Cünûnî Dede teslim-i ruh" mısrasının ve "Cünûnî Fâzıl" terkibinin delaleti olan Hicri 1030 yılında vefat etmiştir. Aşağıdaki gazeli, irfanının şahidi durumundadır:

Men tûti-i kudsem, ten fâni kafesimdir,

İhya eden emvatı Mesîhâ nefesimdir,

Men bâr-ı emanet çekici bir şütûrem ki,

Nâlem reh-i maksûduma bank-i ceresimdir,

Dil vermedi dünyaya, olan ârif-i billâh,

Bunda sebeb mekse hevâ ü hevesimdir,

Ol lem'ayı ruhsara durur asl-ı semaim,

Mûsî sıfatım nûr-i seçer muktebesimdir.

Gencîne-i esrar olalı kalb-i Cünunî

Nefs-i ejder-i hakka ki, kemine asesimdir.

Hazretin Farsça şiirleri de vardır. Kız kardeşinin oğlu ve yerine geçip Hic­rî 1073 yılında vefat eden Zihnî Salih Dede Efendi de mevlevi şairlerdendir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.