Hacı Torun Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.1799 / ö.1885)

Kayseri âlim ve velilerindendir. 1214 (m.1799) yılında Kayseri'de doğ­du. Asıl adı Muhammed Salih'tir. 1302 (m.1885) yılında yine Kayseri'de vefat etti. Naşı, Hunad Camii içinde hazırlanan makamda toprağa verildi. Babası, Kayseri'de hanedanından Çukurluzâde Ahmed Ağa'dır. Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine, dedesi Hacılarla Musa Efendi'nin himaye­sinde büyüdü. Âlim ve zâhid bir zat olan Musa Efendi, kendisine "Torun" diye hitap ettiği için adı halk arasında "Hacı Torunzâde" ve "Torun Efendi" diye şöhret buldu. Torun Efendi, keskin ve parlak zekâsıyla dedesinin hayır duasına mazhar oldu. Gençliğinin ilk yıllarını dedesinin yanında geçiren Hacı Torunzâde, dede­sinin vefatı üzerine Kayseri'ye geldi. Bu sırada dokumacılık sanatını öğrendi. Yirmi yaşına kadar ilim tahsili ile birlikte dokumacılık mesleğini de sürdürdü. Bir gece Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.), rüyasında kendisine bir Kur'an-ı Kerim verip, "İkra' " (oku!) buyurdu. Uyanır uyanmaz içinde derin bir okuma aşkı doğdu. O andan itibaren dokumacılık mesleğini bırakarak kendisini tama­men ilme verdi. Devrin büyük âlimlerinden ilim tahsiline başladı. Kısa sürede mertebeler aşarak devrinin en büyük âlimleri arasında yer aldı. On sekizinci asırdan itibaren medreseler yetersiz hale geldiğinden ilim tahsil ve tedrisi camilere taşınmıştır. Nitekim Hacı Torunzâde'nin de derslerini daha çok Kayseri camilerinde sürdürüp, birbirinden değerli âlimler yetiştirdiği görülmektedir. Otuz yıldan fazla Cami-i Kebir'de ders vermiştir. 1302 (m. 1885) yılında vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.