MAHMUD ÇELEBİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1531)

Bu zat Seyyid Ahmed Buhari Hazretleri'nin yetiştirdiği büyük veliler­dendir. Adı Mahmud Çelebi olup, Mevlana Kırımî'nin evlatlığıdır. Doğum ta­rihi bilinmemektedir. 938 (m.1531) yılında İstanbul Edirnekapı semtinde vefat etmiştir. İlme ve tasavvufa istidatlı olan bu zat ilim yolunda çabuk ilerleyip, dev­rin büyük velisi Seyyid Ahmed Buhari Hazretleri'nin hizmetine girerek kısa zamanda da tasavvuf yolunda ilerledi ve mürşidi onu kızı ile evlendirerek ken­disine damat yaptı. Vefatından önce kendisine hilafet vererek yerine postnişin olmasını sağladı. Şakâik-i Numâniye sahibi Taşköprülüzâde onun çok tatlı dilli, ikna kabi­liyeti çok yüksek, himmeti bol bir veli olduğunu kaydetmektedir. Mahmud Çelebi Hazretleri, Edirnekapı'da Münzevi'ye giden yol üzerin­de bir cami ve zaviye inşa ettirdi. Yıllarca burada taliplerine ders verdi ve 938 (m.1531) yılında vefat etti. Devrin âlimlerinin de hazır bulunduğu büyük bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazından sonra caminin karşısın­da defnolundu. Onun yaptırdığı bu cami ve bu zaviye, hocasının adından dolayı Emir Buhari Camii ve Tekkesi adını aldı. Çevre yolu yapılırken tekke ve kabirler yı­kılıp kaldırıldı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.