Suyolcuzâde Nehri Ahmed Efendi Hazretleri

Tekirdağ

(d.? / ö.1768)

Kadiriyye tarikatının İsmail Rumî kolu şerhlerinden arif bir zat olup Te­kirdağ'da dünyaya gelmiştir. 1182 (m.1768) yılında Tekirdağ'a vefat etmiş, kendi adına yaptırılan dergâhta defnolunmuştur. Vahdet-i Vücud'dan bahseden bir eseri ile arifane yazılmış ilahileri bu­lunmaktadır. Hayatı hakkında daha geniş bilgiye rastlanamamıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.