Hamza Nigarî Efendi Hazretleri

Amasya

Halidiyye tarikatı şeyhlerinden ve Hazreti Hasan (r.a.) soyundan fazilet sahibi bir zat olup, Azerbeycan, Karabağ'lıdır. Amasya'da medfun bulunan Şeyh İsmail Şirvanî Hazretleri'nin halifelerindendir. 1304 (m.1886) yılında Harput'ta vefat etmiş, ancak dostları onu Amas­ya'ya nakletmişlerdir. Eserlerinden Türkçe ve Farsça Divanları basılmıştır. Nigârnâme ve Sâkîname adlarında basılmamış iki eseri daha bulunmaktadır. Âşık velilerden olup, bu yönü ile şöhret bulmuştur.