Ahmed Hilmi Efendi Hazretleri

Kocaeli

(d.? / ö.1916)

Osmanlı Devleti'nin son döneminde yetişen âlim ve velilerdendir. Adı Ahmed b. Muhammed b. İsmail'dir. Ankara'da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlim ve fazilet sahibi bir zat olarak yetişmiştir. Asrın faziletlilerinden el-Hac Ahmed Hilmi adıyla tanınmıştır. 1335 (m.1916) yılı Muharrem ayının (12 Teşrin-i Sâni) pazar günü İzmit'te vefat etmiştir. Sultan Orhan Camii civarındaki) kabristana defnedilmiştir. Ahmed Hilmi Efendi Hazretleri, ilim ve edep üzere yetişip Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin talebeleri arasına girdi. Hocasından, ta­savvuf yollarından Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretlerinin insanları yetiştir­medeki terbiye usulü olan Halidiyye kolundan icazet aldı. Sonra İzmit'te Fevziye Taşıcılarbaşı ve Yeni Cuma Camileri'nde imamlık yaptı. Hakkında çı­kan dedikodular yüzünden bir müddet Kastamonu'da kalmaya mecbur edildi. Daha sonra yine İzmit'e döndü. Bundan sonraki zaman hep ibadet, sohbet ve hizmetlerle geçti. Vefat haberini zamanın İkdam Gazetesi şu şekilde verdi: İzmit'te Gazi Süleyman Paşa Medresesi Müderrisi, Hulefa-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye'den ve fudalâ-i asırdan Ankaralı Hacı Ahmed Hil­mi Efendi intihal-i dâr-i beka eylemiştir. Mevlây-ı Müteal rahmet eyleye. İz­mit'te Orhan Camii civarındaki Kal'a kabristanına defnedilecektir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.