Abdürrahim Tirsî Hazretleri

Bolu

Mudurnu ilçesi, Bolu ilinin merkez, Gerede ve Göynük ilçeleri gibi türlü türlü maneviyat kokar. Bağrında sakladığı veliler ile adeta bir maneviyat hazi­nesidir. Abdurrahman Tirsi Hazretleri ise Mudurnu velilerinin imamı ve üstadı durumundadır. Bunun içindir ki Hazreti Şeyh ve haziresinde (türbesinde) bulu­nan zatlar kısaca da olsa ayrı ayrı kaleme alınmıştır. Abdürrahim Tirsî Hazretleri, Şeyh Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri'nin muhterem ve mutahher kızı Züleyhâ Hanım'la evlenmiş, Kadiri tarikatının ikinci piri sayılan bu büyük zata damat olma şerefine nail olmuştur. Onun tarikat yolunda yürüyüp, makamları bir bir aşarak halife olmuştur. Kendisi, İznik'e yaya olarak sekiz saat uzaklıkta bulunan Tirse köyündendir. Bolu-İskendiyaroğulları akrabalarından Bayezid Fakih adında bir zatın oğludur. Daha çocuk yaşta iken babası ile birlikte Eşrefzâde Hazretlerinin dikkatini çekmişler, özellikle küçük Abdürrahman'ı kendi gözetim ve eğitimi­ne alarak tahsiline dikkat buyurmuşlar, en sonunda da kendi tarikatının halife­liğini vererek maksadına nail kılmışlardır. Bir yandan damat, bir yandan da ha­lifesi olarak maddesine ve manasına ortak eylemiştir. Abdürrahim Tirsî Hazretleri de, büyük mürşidi Eşrefzâde gibi şiir kabili­yeti yüksek olan bir zattır. Dolayısı ile bir Divan'ı vardır. Sayısız kerametlerin­den bahis olunmuştur. Hicri 926 yılında Sefer ayında Cemal âlemine yürümüştür. Yapılan he­saplamalara göre kırk sekiz yıl süreyle postnişinlik yaptıkları anlaşılmaktadır. Kendisinden sonra tarikat silsilesi, yirminci şahıs olan Ahmed Ziyaeddin Efendi'de sona ermektedir.