İbrahim Tennûrî Hazretleri

Kayseri

(d.? / ö.1482)

İrfan sahibi şeyhlerdendir. Babası Sivaslı, anası Amasyalı olup, Amas­ya'da dünyaya gelmiştir. Konya'da Mevlana Sarı Yakup'tan tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet ders okutmakla meşgul olmuş, sonra da Akşemseddin Hazretleri'ne in­tisap etmiştir. Muhammediye üslubunda "Gülzâr-ı Ma'nevî" adındaki basılmamış eseri kemaline şahittir. Bu eserin bir nüshası Nuruosmaniye, diğeri Esad Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Hicri 887 (m.1482) yılında vefat etmiştir. Kabri Kayseri'dedir. Şiir kabiliyeti üstündür. Naatlanndan kısa bir örnek aşağıdadır:

Ol itti Hacc-ı Ekber, kurup Arş üstüne tahtını.

Oku Rabbi vasıta andan anı kimi îsm-i A'zam'dır.

Anın mikatıdır dünya, anın ikramıdır ukbâ,

Anın kurbanıdır yokluk, ona âşık âb-ı Zemzem'dir.

Gülzâr-ı Ma'nevî adlı eserinin girişinden bir parça:

Kılalım hamd ile her işe bünyâd,

Onu hayr ile hatmede üstâd.

İşin üstadı oldur kim cihanı

Yarattı hem içinde cism 'ü canı

Kamusun gözgü kıldı san'atına,

Velî gözgünün ardından bakanlar,

Göremedi ve gözsüz kaldı anlar

Ki bilmedi unlar şah-ı cihanı.

Dilinde kaldı gözgünün nişanı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.