Sükûnî Mehmed Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1691)

Halvetiyye tarikatı şeyhlerinin ileri gelenlerinden olup, Mudurnuludur. Zahir ilimlerle ilgili tahsilini tamamladıktan sonra, Niyazi Mısrî Hazretle­rinden tasavvuf feyzini tamamlamıştır. Gelibolu müftüsü iken bir ziyaret amacıyla Bursa'ya geldiklerinde "Ola sakin arş-ı ruhi Sükuti" mısrasının delaleti olan hicrî 1103 (m.1691) yılında Bursa'da vefat etmiştir. Kabri, Deveciler kabristanındadır. Eserleri: "Dürre" adıyla Kaside-i Bür'e'ye yazdığı nazireye "Gurre" adındaki şerhiyle, Mevlâna Cami ile Mevlâna İsam aralarındaki tarizlere "Fevâid-i Âliyye" adıyla yazdığı “Faysalnâme”den ibarettir.

Dürre'den Arapça bir beyit örneği aşağıdadır:

Emin teşevvüki ahbâbî bi zî Selem'in?

Tecrî demûuke min aynike ke'l-kalemi.

Seksen beş beyitli Arapça bir “Na't-ı Şerif”i vardır. Hicrî 1136 (m.1723) yılında Kaside-i Bür'e'ye, "Verdetü'l-Melih fi Şerh-i Bürdetü'l-Medih" adıyla bir şerh yazan Muhammed b. Mustafa Efendi de Mudurnu'dan yetişmiş âlimlerdendir.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.