YUSUF DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1669)

Mevleviyye tarikatı şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup, Konyalıdır. Bostan Efendi'den feyiz olarak Beşiktaş zaviyesine şeyh olmuştur. "Öldü Yu­suf Dedemiz Mısr-ı naîm içre aziz" mısraının delalet ettiği 1080 (m.1669) yı­lında vefat edip adı geçen zaviyeye defnedilmiştir. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini toplayan Farsça on bin beyit "Ravzâtü'n-Nur" adlı eseri fazilet ve kemalini gösteren eserlerindendir. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Bir sinede kim nâr-ı muhabbet eseri yok,

Zulmettedir ol, nûr-i Hüda'dan haberi yok.

Adı geçen zaviyede yetişen Zühdü Yusuf Dede Efendi de Mevleviyye şeyhlerinin faziletlerinden olup, altı cilt üzerine tertip edilmiş "Menhecü'l-Kavî" adında Arapça Mesnevi şerhi, hicri 1289 yılında Mısır'da basılmıştır. Beşiktaş zaviyesi adıyla vaktiyle meşhur olan bu zaviyenin yerine Çırağan Sarayı yaptırılarak, zaviye önce Maçka'ya, sonra Maçka'daki dergâhın yerine de Silahhane yapılması üzerine Bahariye'ye nakledilmiştir. Burada hal tercümesinden bahsedilen Yusuf Dede ile on üç mevlevî büyüğü, halen Çırağan Sarayı'nın alt katındaki bir türbede medfundurlar.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.