Sâdık Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.1768 / ö.1849)

Kayseri'de yetişen âlim ve velilerdendir. On sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda yaşamıştır. Babası, salih bir zat olan Mehmed Sâdık Efendi'dir. 1182 (m.1768) yılında Kayseri'de doğdu. 1266 (m.1849) yılında yine Kayseri'de ve­fat etti. Kabri, Kurşunlu Camii minaresi yakınındadır. Kayseri'nin Hasbek mahallesinde dünyaya gelen Sâdık Efendi küçük yaşta babasını kaybetti. Bundan sonra ağabeyi İbrahim Efendi'nin himayesinde kaldı. Sonra büyük ağabeyi ile birlikte Ürgüp'e gitti. Ürgüp'te Hacı Mustafa Efendi'nin derslerine devam etti. Ağabeyinin vefatı üzerine Amasya'ya gitti. Orada Hilfet Gazi Medresesi'nde tahsilini tamamladı. Sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da Kara Salih Efendi'nin derslerine katıldı. Oradan İstanbul'a gelip, Fenarî Haşiyesi sahibi Abdullah Efendi'nin derslerine devam etti. 1816 yılında "Rüus" imtihanını kazanarak Kayseri'ye döndü. Pervane Bey Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Bir yandan da imamlık ve vaizlik görevlerini sürdürdü. Bu sırada Ağcaşarlı Zekeriya Efendi'nin kızıyla evlendi. Kayseri'de elli yıldan fazla ilim ve irfanla meşgul oldu. Sâdık Efendi'nin 680 âlim ve fazilet sahibi kimseye icazet verdiği anlatılır. Ahlak ve fazilet yönüyle de örnek bir insan olan Sâdık Efendi, 1266 (m.1849) yılında, 84 yaşında, Kayseri'de vefat etti. Kurşunlu Camii minaresi yakınındaki kendine mahsus kabre defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve feyzini kat kat eylesin.