Gümüş Ayak Muhammed Dede Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1703)

Mevlevîyye tarikatı şeyhlerinden âlim bir zat olup, Bursalıdır. Bursa Mevlevihanesinin şeyhi iken 1115 (m.1703) yılında vefat etmiştir. Şeyhi mahlaslı şiirleri vardır. Küçük yaşta babasını kaybettiğinden manevî sülukünu Niyazi Mısrî Hazretleri'nden tamamlamıştır. Eserleri: Câmiu'l-Kelim (Tasavvufla ilgilidir). Sülûknâme-i Tarîkat-ı Mevleviyye, Şerh-ü Behâiyye. (Bu eser hesap ilmine aittir.) Coğrafyaya dair bir risale, Eserlerinin tamamı basılmamıştır. Deyişlerinden bir örnek aşağıdadır:

Bir arsa ki aşktır olsa acep olmaz.

Erbab-ı dil olmaz, yine mesrur olursa.

Her köşesi şad Vâmık ve Mecnun'la memlû.

Habib-i dil-i gcncîne-i Karun'la memlû.

Yüce Allah sırlarını mukaddes eylesin.