Eşref-i Sânî Hazretleri

Bolu

(d.?/ö.1697)

Bu zat, Şeyh Lütfullah Efendi'nin oğludur. Babasından tarikat alıp, ge­rekli kademelerde hizmet edip seyrini tamamladıktan sonra irşad postuna oturmuş, nice âşıklara ilahî neşe veren aşk şarabı içirmiştir. Hicri 1109 (m.1697) yılında vefat etmiştir. Abdurrahim Tirsî Hazretleri'nin yanında Yüce Allah'ın rahmet ağuşuna tevdî kılınmıştır. Hem zahir, hem de bâtın ilimlerinde ulaşılmaz bîr doruk idi

Şiir kabiliyeti bulunan hazreti şeyhin ilahilerinden bir örneği aşağıdadır:

Gönülde âteş-i aşk ile yanmış taze dağım var.

Benim bu tekye-gâh icre sönmez bir çerağım var.

Bana olmaz mukabil, kimse, meydân-ı muhabbette,

Elimde tîğ-ı himmet gibi bir yalın bıçağım var.

Aceb mi kûşe-i uzlette dâim i'tikâf etsem?

Benim bu kâinatın iltifatından ferağım var.

Bu Sânı Eşrefin hiç bâb-ı arza ihtiyacı yok,

Muhammed Mustafa gibi benim bir sığıncağım var.