ALÂEDDİN KOSTANTINİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1562)

Alâeddin Ali b.Şeyh Muslihiddin Hazretleri, Yeniçerilikten ayrılıp Molla Ali Arabî Hazretleri'ne intisap ederek tasavvuf yoluna girmiş bir veli­dir. İstanbul'da, Sofular Hamamı yakınında bir cami ve zaviyeyi yaptırmıştır. Bu zatın oğlu olan Alâeddin Ali Efendi, Kefe'de büyümüş, önce dinî ilimleri tahsil edip yüksek bir ilmî seviyeye ulaşmış, sonra İstanbul'a gelerek Sinan Efendi'ye intisap etmiştir. İcazet alınca da memleketine dönmüş ve ora­daki Kasım Paşa zaviyesinde 1562 yılında vefat edinceye kadar irşad faaliyet­lerini sürdürmüştür.