EBU SAİD BİN SUN'ULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1514 / ö.1572)

On altıncı asırda yaşamış büyük velilerdendir. 920 (m.1514) yılında Tebriz'de doğmuş, 980 (m.1572) yılında İstanbul'da vefat etmiş, Şeyh Vefa Camii bahçesinde defnolunmuştur. Küçük yaşta ilim tahsiline başlamış, önce babası Şeyh Sun'ullah Efendi Hazretleri’nden dersler almış, sonra büyük velilerden Ubeydüllah-ı Ahrar Hazretleri'nin halifelerinin sohbetlerinden yararlanmıştır. Horasan'dan Azerbeycan'a giden Ebu Said Hazretleri, orada İslamiyet'i yaymak için çalışmış, 1499 yılında, Safevi hanedanından olan Şah İsmail orta­ya çıkıp, İran'da ashab-ı kiram düşmanlığı ve sapıklık yaygınlaşınca, Bitlis'e gitmiştir. Bir müddet Bitlis'te talebe yetiştirdikten sonra tekrar memleketi olan Tebriz'e döndü. Ebu Said Hazretleri'nin Tebriz'e geri döndüğünü duyan Şah İsmail, ona bâtıl inançlarını kabul ettirmek için sarayına çağırttı. Gördüğü heybetten korkuya kapılarak onu serbest bıraktı. Ebu Said b.Sun'ullah Hazretleri bölgede bulanan muhterem zatlarla gö­rüştü. Şah İsmail'in zulmünden Anadolu'ya geçen âlimlerin ardından da o tek­rar Anadolu'ya geçmek istediği sırada Şah Tahmasb tarafından yakalatılıp hap­se atıldı. Mal ve servetine el kondu. İdam edilmeye karar verildi. Sevenlerinin yardımıyla hapisten kaçırılıp Erdebil’e giderek tehlikeden kurtuldu. İki yıl Erdebil'de kaldı. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman, İran'a sefer açıp Erdebil’i fethe­dince Ebu Said Hazretleri buna çok sevindi. Padişahla birlikte Halep'e gitti. Yine padişahla birlikte İstanbul'a döndü. 1563 yılında hacca gidip tekrar İstan­bul'a döndü. 980 (m.1572) yılında İstanbul'da vefat eden Ebu Said b.Sun'ullah Efen­di Hazretleri, zahir ve bâtın ilimlerinde yüksek derecede olup, aklî ve naklî ilimlerde parmakla gösterilirdi. Çok cömert ve kerem sahibiydi. Temizliğe son derece önem verirdi. Her zaman her yerde doğruyu söyler ve doğru olanla amel ederdi. Sözü çok tesirli olup herkes tarafından kabul görürdü. Kadı Beyzâvî Hazretleri'nin tefsirini Türkçeye tercüme etmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.