Hüsameddin Ali el-Bitlisi Hazretleri

Bitlis

(d.? / ö.1492)

Zahirî ve bâtınî ilimlere vâkıf yüksek seviyeli bir zat olup, Mevlana İdris Bitlisî'nin babasıdır. 900 (m. 1492) yılında memleketi olan Bitlis'te vefat etti. Nurbahşiyye tarikatının piri Seyyid Muhammed Nurbahşî Hazretleri'nin halifesidir. "İşâretü Menzilü'l-Kitab" adında iki büyük ciltten ibaret bir tefsiri vardır ki, Edirne'de, Sultan Selim Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Şeyh Abdürrezzan Kâşânî'nin “Istılâhât-ı Sûfiyye”sini de şerhetmiştir. Bunun da bir nüshası Manisa-Muradiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. "Gülşen-i Râz" hakkında da Farsça bir şerhi vardır. Bu da Üsküdar-Selimiye Kütüphanesi'ndedir.

Yüce Allah ruhunu takdis buyursun.