ŞEYH İZZEDDİN AHMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1672 / ö.1740)

Eşrefoğlu Rumî Dergâhı postnişinlerinden Eşref-i Sânî Hazretleri'nin oğludur. Kadiri şeyhlerinin ulularındandır. 1083 (m.1672) yılında, Bursa civa­rında, Barak Fakih köyünde doğmuştur. Tahsilini, Molla Ahmedzâde Muhammed Efendi'den tahsil edip, icazet almıştır. Tarikat feyzini ise muhterem babasından tamamlamıştır. Hayatı, Bursa'da, Eşrefiye Dergâhı’nda geçmiştir. Bir ara, Bursa-İncirlice mahallesindeki Eşrefiye dergâhında da postnişinlik yapmıştır. İstanbul'a gelip 1153 (m.1740) yılın Şaban ayının on birinci Salı gecesi yetmiş yaşında iken:

Beka iklimine azmim var el'an,

Fenâ gülzârı kalsun şöyle vîran.

Hayat-ı dil yeter sana çü İzzî

Fenâ gülzârı kalsun şöyle viran,

namesiyle demlenerek dünyadan göçmüştür. Türbesi, halen İstanbul-Tophane'de Kadiri dergâhındadır. Zahir ve bâtını dopdolu bir veli idi. Vefatlarına "Rahat-i mürşid" terkibiyle tarih düşülmüştür. Yetmiş yıl yaşamışlardır. Birçok kerametlerinden bahsedilmektedir. Kendisini İstanbul'a III. Ahmed davet etmiştir. Şiirlerinden bir örnek:

Baş u candan geçmedikçe vasl-ı canan isteme.

Çevre mahrem olmadıkça neyl-i ihsan isteme.

Sinene şûrah açup ney gibi nâlân olmadan,

Hâlet-î aşk ile her dem zar u efgan etmeden..