ABDÜLBÂKİ DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Bu zat bir Mevlevi şeyhidir. Kütahyalı Ebubekir Efendi'nin oğludur. Ve­fat ettiğinde İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nin şeyhi idi. Musikişinas ve bestekârdı. Sultan III. Selim'e ithaf ettiği "Tedkik ve Tahkik" adında bir musiki risalesi yazmıştır. Yine "Tahrîriyye" adıyla padişaha takdim ettiği eserinde, padişahın bulduğu "Sûz-i Dilara" makamındaki ayini, harflerin altına rakam­larla ses miktarlarını yazarak ortaya dökmüştür. İsfehan, Şevk-i Tarâb ve Acembuselik makamlarında halen okunan ayinler düzenlemiştir. Ayrıca "Şerh-i Şa­hidi" "Terceme-i Menâkıb-ı Arifin" ve "Divan-ı Eş'âr" adlarında eserleri bu­lunmaktadır.