Ayn-ı Ekber Muhammed Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1728)

Halvetiyye tarikatına mensup arif ve faziletli bir zat olup, Eskişehirlidir. Niyazi Mısrî Hazretleri'nden hilafet almıştır. Şemâil-i Şerife'yi Türkçe olarak hazmetmiştir. Mürşidi Mısrî Niyazi Hazretleri'nin "Kaside-i Bur'e" kitabını da "Fevâid-i Zümrüdiyye" adıyla şerh etmiştir ki, bu eserinin kendi el yazısıyla yazma nüshası Bayezid Camii yanında bulunan Şeyhülislam talik hat üstadı Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi'ndedir. Her iki eseri de basılmıştır. Hicri 1135 yılında vefat etmiş, Bursa'da, Emir Sultan Camii'nin Azap Kapısı denilen doğu tarafındaki kapısı dışında defnedilmiştir. "Hadikatü'l-Cevâmî" de, Eyüp'te, Yahya Efendi dergâhında defnedilmiş olduğu yazılmış ise de bu görüş sağlam kaynaklara ters düşmektedir.