FENAYİ MUSTAFA EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1699)

Selami Ali Efendi Hazretleri'nin halifelerinden âşık bir zat olup Şumnulu'dur. Beşiktaşlı Yahya Efendi Türbesi'nin civarında yaptırdığı dergâhta inzivaya çekilmiş ve sülukünu tamamlamıştır. Vefatı: "Şir-i Hûda" terkibinin delaleti olan 1115 (m.1699) yılındadır. Dervişlik mesleğine intisap etmeden önce, Yeniçerilerin 20.Bölüğünün odabaşısı olduğu için, zamanında "Odabaşı Şeyhi" adıyla anılmıştır. Şiirlerinin çoğu naatlarla alakalıdır. Örnek bir deyişi şöyledir:

Ey cemâlin pertevin âlemde peyda eyleyen!

Yine ol âyinede hüsnün temaşa eyleyen!

Bir avuç toprağa salmış câm-ı aşkın cür'asın,

Kimini âkil, kimini mecnûn-ü şeydâ eyleyen.

Şems'ü vahdet zerresinden âb-ü gülde var eser.

Çeşm'ü akl-ı pes odur dana ve bünyad eyleyen.

Bir beyti de şöyledir:

Keşfolu ana bütün mahiyet-i kevn'ü mekân.

Sırr-ı tevhid olsa bir âyine-i dilde ayan.