ABDULLAH HULUSİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1888)

Mazanneden bir zat olup, Mısırlı Seyyid Hoca Muhammed Nuri Hazretleri'nin halifelerindendir. Gelibolu'ya bağlı Mürefte'de doğmuştur. Tahsilini İstanbul'da tamamladıktan sonra yarım asrı geçkin, Fatih civarındaki Kadı Çeşmesi Medresesi Müderrisliğini yürütmüştür. 1305 (m.1888) yılında vefat etmiştir. Kabri, Topkapı surlarının dışında, Sarı Abdullah Efendi'nin ya­nında bulunmaktadır. Şeyh Hazretleri, müderris olmanın yanında hattat idi de. Taş basma mat­baalarında hattatlık yaparak memleketin irfan hayatına da büyük hizmetleri do­kunmuştur. Eserleri:

"Molla Cami'nin Farca Mir'at-ı Akâid'inin Türkçe Tercüme ve Şerhi"

"Ta'rifât-ı Seyyid Tetimmesi"dir.