MÜEYYEDZÂDE ABDÜRRAHİM ÇELEBİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1537)

Kanunî Sultan Süleyman devri âlim ve velilerindendir. Adı Abdürrahim olup, Müeyyedzâde Ali Efendi'nin oğludur. Hacı Çelebi diye de bilinmektedir. Kaynaklarda doğum tarihine rastlanılamamıştır. 944 (m.1537) yılında İstan­bul'da vefat etti. Kardeşi Müeşşedzâde'nin yanına Eyüp Sultan civarına defnedildi. Molla Sinan Paşa ve Hocazâde'lerin yanında ilim tahsil etti. Her iki âlim de Hacı Çelebi Hazretleri'ni çok severlerdi. Hacı Çelebi, gayretli ve çok zeki bir kimse idi. Dinî ilimleri ve zamanın fen ilimlerim iyice öğrendi. Arapça dilbilgisinde de çok yüksek bilgi sahibi ol­du. Daha sonra tasavvuf yoluna girdi. Büyük veli İskilipli Şeyh Muhyiddin Efendi'nin hizmetinde bulundu. Muhyiddin Efendi, Şeyh Yavsi diye tanınırdı. Şeyh Yavsî Muhyiddin Efendi'nin vefatından sonra yerine Muslihiddin Şirâzî halife oldu. Onun vefatından sonra da Hacı Çelebi Hazretleri halife olarak tayin edildi. Hacı Çelebi Hazretleri, her türlü ahlakı kendisinde toplamış, ilim ve ameli kendisinde birleştirmiş bir zat idi. Tasavvuf bilgilerini, dinî ilimleri ve zamanın fen bilgilerini çok iyi bilmekte idi. Yazı sanatında da çok usta idi. Pek çok kerametleri görüldü. Mürşidi Muhyiddin İskilibî Hazretleri'nin kızıyla ev­lendi. Bu evlilikten Ali Çelebi adında bir oğlu oldu. Bir başka oğlu daha olup, çocukken vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.