ÜMMÎ SİNAN HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1551)

Halvetiyye tarikatı şubelerinden Sinaniyye kolunun kurucusudur. Yani bu kolun piridir. Adı İbrahim'dir. Doğum yeri Prizren'dir. Adına tertip edilmiş bir icazetnamede ise Bursalı olduğu görülmüştür. Karamanlı olduğuna dair de rivayetler vardır. Kendisi büyük bir âlim olduğu halde, gördüğü bir rüya üzeri­ne "Ümmî" lakabını takınmıştır. Tasavvuf konularını işleyen ilahileri vardır. "Gitti 958'de Ümmî Sinan" mısrasının delalet ettiği hicri 958 yılında vefat etmiştir. Kabri, Hazreti Halid b. Zeyd civarında Oluklu Bayır denilen yerde, halifelerinden Nasuh Efendi tarafından yaptırılan dergâhta gömülüdür. Evlat ve torunları ile damadı Topkapı civarında Kürkçübaşı Ahmed Şemseddin mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisi için inşa edilen dergâhtadır. "Risâle-i Şerife-i İstanbulî Ümmî Sinan" adında bir eseri, Manisa Mura­diye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İrfan seviyesini gösteren ilahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Erenlerin sohbeti ele giresi değil,

İkrar ile gelenler mahrum kalası değil.

Ümmi Sinan, yol ayan; oluptur her şey ayan,

Dervişlik yolu heman tâc ve hırkası değil.

Türbesinin niyaz penceresi başına asılı bir beyit de şöyledir:

Mürid, rah-ı Hakk'a kıblegâh-ı âşıkandır bu.

Edeple gir, gözün aç, türbe-i Ümmî Sinan'dır bu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.