HASAN EFENDİ (ÜMMÜ SİNANZADE) HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1677)

Halvetiyye tarikatı erenlerinden fazilet sahibi bir zat olup, İstanbulludur. Vaaz ve irşadla hayatını geçirmiştir. “Gitti ehl-i sülûkün üstadı” mısrasının de­lalet ettiği 1088 (m.1677) yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Şehremini yakı­nında bulunan Ümmü Sinan Dergâhında defnedilmiştir. "Mecâlis-i Sinâniyye" adındaki vaaz kitabı meşhur olup basılmıştır. Bundan sonra "Künûzü'l-Hakâik fî Rumûzi'd-Dekâik", "Dîvan-ı İlahiyat ve Fezâili'ş-Şühûr" adlarında eserleri vardır ki, bu son iki eseri basılmamıştır. İlahilerinden kısa bir örnek aşağıdadır:

Âşıkı ma'şûka vasıl eyleyen Hû zikridir.

Talibi matlûba vasıl eyleyen Hû zikridir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.