İsmail Vehbi Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1875)

Nakşibendiyye şeyhlerinden âlim ve fazıl bir zat olup, Bursalıdır. Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifelerinden Muhammed Hanı Hazretleri'nden hilafet almıştır. 1292 (m.1875) yılında, memleketi olan Bursa'da vefat etti. Zeyniler'de, cami önünde defnedildi.

Eserleri:

Münâcaat, (manzum),

Nasihatname (manzum),

Ruznâme (Bursa enlem dairesine göre tanzim edilmiştir).

Hutbe (240 hutbeyi içermektedir.)

Risâletü's-Sülûk.

Nasihatnâme'sinden bir örnek aşağıdadır:

Kıl hayati câvidânî dembedem Hakk'tan dilek,

Nefha-i sûr olduğunda ne beşer var, ne melek...