NURİ MUHAMMED ŞEMSETTİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1863)

Nakşibendiyye tarikatına mensup âlim ve arif şeyhlerden biri olup, Taş­köprü ilçesinin Ayvalı köyünden gelen bir aileden olsa da kendisi İstanbul'da doğmuştur. Uzun süre Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergâhı’nda irşad hizmeti görmüştür. 1280 (m.1863) yılında vefat ederek adı geçen türbede defnolunmuştur. Eserleri:

Miftâhu'l-Kulûb.

Risâle-i Mürakabe.

Risâle-i Vasiyetname.

Adlarındaki tasavvufa dair risaleleri bir arada basılmıştır. Halifelerinden Harputlu Mustafa Hilmi Efendi Hazretleri de fazilet sahibi bir zat olup, adı geçen dergâhın kütüphanesinde kayıtlı "Zübdetü'l-Ulûm ve Hülâsatü'l-Fünûn" adında çok kıymetli bir eser bırakmıştır. Bu zat da 1284 (m.1867) yılında vefat ederek aynı dergâhın türbesi karşısında defnolunmuştur.

Yüce Allah sırlarını mukaddes kılsın.