Ekici Mehmed Dede Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1619)

Anadolu velilerindendir. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüz­yılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticareti yaptığı için Eskici Mehmed De­de diye meşhur olmuştur. Aslen Amasyalı olup, 1028 (m.1619) yılında Bur­sa’da vefat etmiştir. Kabri, Abdülmü'min Efendi Camii bahçesindedir. İlk tahsilini Amasya'da gördükten sonra Bursa'ya gelmiş önceleri tica­retle uğraşmıştır. Büyük mutasavvıf Abdülmü'min Efendi Hazretleri'nin soh­betlerine başlamış, daha sonra bu yolda ilerleme kaydetmiş ve şeyh Hazretle­ri'nin torunu ile evlenmiştir. Zamanın Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri'nin kadılığı bıra­kıp Üftâde Hazretleri'ne intisabına eskici Mehmed Dede Hazretleri vesile ol­muştur. Eskici Mehmed Dede'nin halleri ve kerametleri Bursa'da dilden dile do­laşmaya başladı. Devlet erkânı ona bir takım hediyeler göndererek duasını al­mak istedilerse de o hiçbir zaman mütevazı halini bırakmadı. Aldığından fazla­sını dağıttı. İbadet ve taatle meşgul olmaya devam etti. Yöre halkı, himmet almak için kabrini ziyarete devam etmektedirler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.