NUREDDİN MUHAMMED CERRAHİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1720)

Halvetiyye tarikatı şubelerinden Ramazaniyye koluna mensup olup, daha sonra kolunun piri olarak kendi adına Cerrahiyye kolu meydana gelmiştir. İs­tanbullu olup yüksek seviyeli bir zattır. Cerrahî denilmesine Cerrahpaşa sem­tinde doğmuş olması neden olmuştur. "Geçti tevhid ile Nureddin kutb-u vâsılin" mısrasının delaleti olan 1133 (m.1720) yılında vefat etmiştir. Kabri, İstanbul'da, Karagümrük civarında­dır. Kendi adına halen açık olan dergâhta medfundur. Feyzini ve sülukünu Ali Alâeddin Köstendili Hazretleri'nden tamamlamıştır. "Mürşid-i Dervîşân" adında basılmamış nesir eseri ile dergâhında okunan "Vird-i Kebîr" ve "Vird-i Sağir'leri vardır. Mısır şeyhlerinden Şeyh Sernûbî Hazretleri’nin "Tabakât" adlı eserinde Şeyh Nureddin Cerrahî Hazretleri hakkında geniş ve doyurucu bilgiler veril­mektedir. Ayrıca büyük araştırmacı ve büyük mürşid Harirîzâde Seyyid Muhammed Kemaleddin Efendi Hazretleri tarafından        "el-Kavlü'l-Mübîn fî Ahvâl-i Şeyh Nureddin" adında müstakil bir eser yazılmıştır.

Âşıkane ilahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Dil beytini pak eden,                                   Erenlerin yolunu,

Dervişi ankâ eden                                        Sürerler hep demini,

Âlem-i Lâhut'a giden.                                   Dervişlerin muini,

Mevlâ zikridir, zikri.                                   Mevlâ zikridir, zikri.

Zikirden halet olan,                                     Şeyh elini kim tutar,

Aşinây-ı ruh olan,                                        Ref-i hicab ol ider.

Ukbâda devlet bulan                                    Canan iline gider

Mevlâ zikridir, zikri.                                   Mevlâ zikridir, zikri.

Terk ehline karışan,                                     Nureddini diri kılan,

Hem zevkine erişen,                                     Tevhid ile çerağı yanan,

Bahr-i Ledün'le görüşen                               Bi Hamdülillâh tevfik alan

Mevlâ zikridir, zikri.                                   Mevlâ zikridir, zikri.

Nureddin Cerrahî Hazretleri'nin yedi halifesi vardır:

Süleyman Veli Hazretleri, Şeyh Muhammed Hüsameddin Hazretleri, Sertarikzâde Muhammed Emin Efendi Hazretleri, Moralı Yahya Efendi Hazretleri, Muhammed Ziyaüddin Çelebi Efendi Hazretleri, Tekfurdağı (Tekirdağlı) Şeyh Efendi Hazretleri, Seyyid Yunus Efendi Hazretleri.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin inşallah.