Nazif Hasan Dede Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1860)

Mevleviyye tarikatının ariflerinden ve meşreb olarak laubali görünümde bir zat olup, Bursa-Yenişehirlidir. "Ta'rifü's-Sülûk" adında basılmış bir eseri vardır. Basılı olmayan şiirleri önemlidir. 1277 (m.1860) yılında vefat etmiştir. Kabri Bahariye Mevlevihanesi'nde bulunmaktadır. Mevleviyye tarikat silsilesini açıklayan basılmış ve bir de "Bahr-i Haki­kat" adında basılmamış levhaları vardır. Âşıkane ve arifane beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Azîz-i Mısır vuslatı, sûziş-i firkat nedir bilmez.

Anı tenhanişîn-i külbe-i ahzan olandan sor.

Bir başka mısrası da şöyledir.

Bana bestir bir Hûda ve bir Nebi ve bir Velî.

Hicrî 1329 yılında vefat edip yanına defnedilen oğlu Hüseyin Fahri Efendi de "Çocuk babasının benzeridir" sırrına eren marifet sahiplerinden bir zattır. Onun da Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî Hazretleri'nin menkıbelerinden ba­zılarını açıklayan, Farsça "Sipehsalar"dan seçmek suretiyle yaptığı tercümesi ve bir divançe teşkil edecek kadar arifane şiirleri vardır. Gazelinden iki satır aşağıdadır:

Kûy-i yâre gitmeden maksud bir dindardır

Cüst-i cûy-i turdan nur-i tecellîdir garaz.