MUHAMMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1856)

Rufaiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup, kürsü şeyhlerinden Üskü­darlı Osman Efendi'nin oğludur. Fatih Camii'nde Arapça ilimlerinden icazet aldıktan sonra, Şeyhülislam Mekkî Efendi'nin delaletiyle, Sultan III. Selim'in, şehzade ve sultanların muallimliğine tayin olunarak yirmi iki yıl süreyle bu gö­revi yerine getirmiştir. Bundan sonra Rufaiyye şeyhlerinden, Karasarıklı şöhretiyle anılan İbra­him Efendi Hazretleri'ne intisap ederek sülukünu tamamlayıp, Debbağlar mey­danında, Hamzavî tarikatı mensuplarından Kurban Nasuh Baba Dergâh’ı şeyh­liğine tayin olundu. Bu dergâhta kırk beş yıl tarikatın yayılmasına çalışarak 1273 (m.1856) yılında vefat etti. Eserleri basılmamış olup adları aşağıdadır:

Tercüme-i Makâlât-ı Seyyid Ahmed Rufaî,

Tâbirnâme-i Muhibban,

Şerh-ü Salât-ı Kemâliyye,

Terbiyetü't-Tâlibîn,

Miftâhu'l-Havas,

Hadîka-i Tevhid,

Razvâtü'l-Ezkâr,

Risâle-i Bey'at,

Risâle-i Mi'rac,

Âdâb-ı Tarikat,

Risâle-i Muhabbet-i Âl-i Aba,

Sülûknâme.

Eserlerinden yalnız "Salatı Kemâliyye Şerhi" basılmıştır.