MURAD-I MUNZÂVÎ HAZRE1TERİ

İstanbul

(d.1644 / ö.1719)

İstanbul'da bulunan velilerin büyüklerindendir. 1054 (m.1644) yılında Buhara'da doğdu. Seyyid’dir. Murad-ı Munzavî Hazretleri, 1132 (m.1719) yılında İstanbul'da vefat et­ti. Edirnekapı dışında, Munzavî Camii karşısındaki medresenin dershanesine defnedildi. Murad-ı Munzavî Hazretleri’nin babası, Semerkand beldesinin Nakîbü'l-Eşrafı idi. Henüz üç yaşında iken ayaklan felç oldu. Kötürüm bir halde kaldı. Zahir ilimlerini tahsilden sonra, tasavvufta Silsile-i Aliyye büyüklerinden Muhammed Ma'sum Farûkî Hazretleri'ne intisap etti. Bir müddet hizmetten sonra hilafet alıp irşad hizmetlerine başladı. Bir ara Hicaz'a geldi ve burada üç yıl kaldı. Sonra Bağdat'a gitti. Burada büyük zatları ziyaret etti. Sonra İsfehan üzerinden Buhara'ya döndü. Belh ve Semerkand'daki tasavvuf büyüklerinin sohbetlerinde bulundu. Tekrar Bağdat'a döndü. Oradan üçüncü defa tekrar Hi­caz'a gitti. Sonra Mısır-Kahire'ye, oradan Şam'a geçti. Şam çok hoşuna gittiği için burada uzun müddet kaldı ve evlendi. Şam'da pek çok kimse ziyaretine gelip kendisinden ilim ve edep öğrendi. Sultan Mustafa Han, Şam'da kendisine bir köy tahsis etti. Bu köy hâlâ onun adıyla meşhurdur. Şam'daki hizmetleri fevkalade bir şekilde devam etti. Tekke ve medre­selerle Şam'ın manevî hayatını zenginleştirdi. Her türlü günahların işlendiği bir evi karanlık işlerden kurtarıp, Muradi Medrese'si diye anılan bir ilim yuvası haline geldi. Murad-ı Munzavî Hazretleri 1092 (m.1681) yılında otuz sekiz yaşında iken İstanbul'a geldi. Eyüp Sultan semtinde, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi civarında yerleşti. Bu sırada dördüncü defa hacca gitti. Hac dönüşü Şam'a ge­lip orada bir yıl daha kaldıktan sonra beşinci defa Hacca gitti. Bir yıl kadar Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Taliplere ilim ve edep dersleri verdi. 1120 (m.1708) yılında ikinci defa İstanbul'a geldi. Bu gelişinde, Yavuzselim'de, Bıçaklı Efendi menzilinde oturdu. İstanbul halkı akın akın zi­yaretine koştular. Bir müddet sonra Bursa'ya gitti. Bir süre kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Ariflerden Mustafa Bekri şöyle anlatıyor: "Murad-ı Munzavî Hazretleri ile birkaç defa görüştüm. Onun simasında Allah dostlarının alametlerini gördüm. Salihleri görmek büyük saadettir. Murad-ı Munzavî Hazretleri, Muhammed Masum'un bir talebesidir. Şeyh Abdülkerim Kattan bana, Murad-ı Munzavî'nin Rasulüllah Efendimiz'in sün­neti seniyyesine olan bağlılığından çok bahseder, onunla görüşmeye teşvik ederdi. Hatta Murad-ı Munzavî'yi bir gece rüyamda üç defa gördüm." Murad-ı Munzavî Hazretleri'nin, İstanbul velileri arasında çok üstün yeri olduğunu, mevcut velilerden ilk üç büyük veliden biri olduğu bildirilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.