MANEVİ MUSTAFA EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1702)

Karabaş Veli Hazretleri'nin oğlu olup, faziletli bir zattır. 1114 (m.1702) yılında vefat ederek Üsküdar'da, Doğancılar'da Seyyid Nasuhî Hazretleri'nin dergâhı avlusuna defnedilmiştir. Arifane bir Füsûsü'l-Hikem şerhi ile tertiplenmiş bir divan'ı vardır. Eserlerinin her ikisi de basılmamıştır. Divanının girişinden bir örnek aşağıdadır:

Hak Teala'dan atadır şer-i pak-i Mustafa,

Nur-i zât-i kîbriyâdır şer-i pak-i Mustafa.

Mecma-ı Evsâf-ı Rabbü 'l-Âlemîndir şüphesiz,

Mazher-i zât-ı Hüdâdır şer-i pâk-i Mustafa.

Zat-ü esma ve sıfatı şerh eden şarih budur.

Sırr-ı vech-i kibriyâdır şerh eden şarih budur.

Matla-ı esrâr-ı Hakk'tır Mahz-ı Kur'an-ı Azîm.

Cümleye Şemsü'd-Dühâ'dır mağz-ı Kur'an-ı Azîm.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.