ABDULLAH BİN ABDURRAHMAN CELVETÎ

İstanbul

(d.? / ö.1750)

Celvetî tarikatının şeyh ve âlimlerinden bir zat olup, Gedikpaşa türbesi yakınındaki Hamza Paşa Camii imamlığında bulundu. Kabri caddenin sol tarafındadır. 1750 yılında vefat ederek Üsküdar'da Karacaahmed'den Haydar­paşa'ya giden caddenin soluna defnedildi. Eserleri basılmış olup aşağıdadır:

Et-Tuhfetü'n-Nedîre fi Men'i Itlâkı’l-Mutlakı âlâ Vücûdi'l-Hakkı.

En-Nebzetü'l-Yesîre ale'ş-Şârihi'l-Kayravânî H Şerhus Senûsiyye.

El-Minhü'l-îlâhiyyetü fi Şerh-i Mukaddimetü'l-Fahriyyetü.

El-Mukaddimetü'l-Fahriyyetü fi Istılâhâti'n-Nahviyyeti.