İSMAİL RUMÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1631)

Tosya'nın Babsa köyünden olup, Kastamonu'da tahsilini tamamladıktan sonra Bağdat'a giderek kalbinin arıtılmasıyla meşgul olmuş ve "İkinci Pîr" unvanını kazanarak İstanbul'a dönmüştür. Tophane civarındaki Kadirihâne dergâhını kurmuş, çevresine manevî feyiz saçmış yüksek seviyeli bir zattır. Vefatı "Kıldı İsmail Efendi nakl-i gülzâr-ı cinân" mısrasının delalet ettiği 1041 (m.1631) yılındadır. Kabri adı geçen kendi dergâhında bulunmakta­dır. Kabrinin parmaklığının üzerinde aşağıdaki beyit yazılıdır:

Bılürsün rûb-t ehlüllahı kimı sâhib-i tasarruftur.

Bu İsmail Rumî meşbedidir, eyle istimdad. "

İsmail Rumî Efendi Hazretleri ile halifelerinden bazı zatların hal tercü­meleri, bu tarikatın mensuplarından Tekirdağlı Sırrı Ali Efendi tarafından, 1202 yılında yazılan "Tuhfe-i Rumî" admdaki manzum eserde geniş bir şekilde açıklanmıştır.