YANYALI İSMETÜLLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1872)

İstanbul'un manevî zenginliği olan meşhur velilerdendir. Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifesi olan Abdullah Mekkî Hazretleri'nin yetiştirdi­ği bu zat aslen Yanyalıdır. Abdullah Mekkî Hazretleri, kendisinde tasavvuf icazeti verdikten sonra onu Edirne'ye gönderdi. Daha sonra İstanbul'a gelen Mustafa İsmet Efendi Hazretleri, Fatih-Çarşamba'da bir dergâh ve bir cami inşa ettirdi. Burada yetiş­tirdiği talebeleri arasında Memduh Paşa gibi devlet adamları, Ali Haydar Efen­di gibi meşhur ilim adamları da bulunuyordu. Abdülmecid Han ve II. Abdülhamid Han tarafından ilmi takdir edilen Mustafa İsmet Efendi Hazretleri, bu padişahlar tarafından sık sık ziyaret edilirdi. 1872 yılında vefat eden Mustafa İsmet Efendi Hazretleri'nin kabri, yaptırdığı caminin bahçesindedir. Dergâhı, günümüzde manevî varisleri tara­fından kullanılmaktadır. Kendisinden sonra adı geçen dergâhta bir süre Tokadı Mustafa Hâkî Haz­retleri postnişin olmuş, bir müddet sonra da Ali Haydar Efendi (Ahıskalı) bu dergâhta postnişin olarak irşad görevini yerine getirmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.