FEVZİ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1690)

Üç dilde yazmaya muktedir bir zat olup, İstanbulludur. Şakâyık-ı Nûmâniye'ye zeyl yazan Şeyhî'nin babasıdır. Simkeşzâde adıyla bilinmektedir. Şeyh Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri'nden halifelik aldıktan sonra, Bayramiyye melâmîlerinin şeyhlerinden Şeyh Beşir Efendi Hazretleri'ne inti­sap ettiği "Hediyyetül İhvân"da anlatılmaktadır. Hicrî 1102 (m.1690) yılında vefat eden Hasan Feyzi Efendi Hazretleri, şeyhlik makamında bulunduğu, Edirnekapı dışındaki Emir Buharı Hazretleri'nin damadı Mahmud Çelebi Dergâhı’nda defnedildi. Hazretin, Beyzâvî tefsirinin Bakara suresi bölümüne talikatı, mürettep Divan'ı, Mi'racnâme'si, Cevapnâme'si, Gamze-i Dil'i, yazdığı eserleri arasın­da yer almaktadır. Eserlerinin tamamı basılmıştır. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Arz eylese subh-i dem yüzün, ol şehsüvârımız,

Sahray-ı sabr-ı aşkta kalmaz kararımız.

"Cevapnâme" adlı eserinden bir örnek:

Kalma surette mani bin nola gör,

Bilse la nedir, illâ nedir?

Vâsıl-ı nûkte-i yakın ola gör,

Açılırsa gönül gözü illâ...

Yoktur yerde gökte gayr-i ilâh

Dendi çün "La ilahe illellah"