FAHRÎ AHMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1799)

Celvetî şeyhlerinden arif bir zat olup Şarköylü'dür. Zatî Süleyman Efendi'nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi'den halifelik almıştır. Ömrünün son demle­rinde İstanbul'a gelerek 1214 (m.1799) yılında, İstanbul'da vefat etmiş, Kasımpaşa'da, Ali Efendi dergâhında defnolunmuştur. Tertip edilmiş bir Divan'ı ile ariflerden Müftî Baba denilen zatın Yunus Emre tavrındaki nutkuna bir şerhi vardır. Bu eserin bir nüshası Hüdayî Dergâhı’nda bulunmaktadır. Gazelinden bir örnek aşağıdadır:

Bâ Hûda bir andelîb-i dil-feza ister gönül.

Gülşen-i bezm-i Elest'e âşinâ ister gönül.

İtmeye mi'rac-ı ruhanî harîm-i hazrete,

Sırr-ı Ev Ednâ'ya mahrem reh-nümâ ister gönül.

"Len tenâlül birra hattâ... "nın rumuzun anlayıp,

Rah-ı Hakk'ta nakd'ü baş'ü can feda ister gönül.

Hikmet-i pend-dârden dılhânesin tathir için,

Şem-i Zât-ı Zülcelâlîden ziya ister gönül.

Nûş edüp câm-ı "EnelHakk" da "HüvelHakk" badesin.

Küntü Kenz esrarını arif evliya ister gönül,

"Nahnü akrebü" nağmesin gûş eyleyelden Fahriyâ,

Bağ-ı vahdet gülistanında neva iste gönül.

Yüce Allah sırrını mukaddes buyursun.