CEMALEDDİN MAHMUD HALEVİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1653)

Halvetiyye tarikatına mensup, arif bir zat olup, İstanbulludur. Babası Ahmed Ağa Saray helvacıbaşısı olduğu için "Halevî" mahlasını seçmiştir. "Gülşen-i Râz Şerhi" "Lâhicî"yi, "Câm-ı Dilnüvaz" adıyla tercümesi, va­az konularıyla ilgili güzel bir başka eseri ve "Hamse-i Yahya"ya naziresi, tabakat ve evliya menkıbelerini anlatan "Lemaat" adında bir kitabı ve tertip edilmiş bir divanı vardır. Bunların hiçbiri basılmamıştır. Vefatı, "Cân-ı Halevî eyledi ikbal şehd-i cennete" mısrasının delalet ettiği 1064 (m.1653) yılındadır. Kabri, İstanbul - Şehremini civarında Tramvay caddesinde, Ereğli mahallesindeki Şirvanî adıyla anılan dergâhın avlusundadır. Hacdan dönüşünde Mısır'a uğrayarak Gülşeniyye tarikatından da icazet almıştır. Sülukünün başlangıcı, Sümbüliyye tarikatındandır. Kendi el yazısı ile ya­zılmış olan ''Câm-ı Dilnüvaz" adlı eseri, Şehid Ali Paşa Kütüphanesinde bu­lunmaktadır. Gazelinden küçük bir örnek aşağıdadır:

Biz nâme serayende-i meyhâne-i aşkız.

Bahşende-i şevk-i dil-i mestâne-i aşkız.

Zâhirde olup aşkla Mecnûna müşabih,

Mânâda veliyy-i âkil ve ferzâne-i aşkız.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.