OSMAN SELAHADDİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1886)

Mevleviyye tarikatından fazilet ve kemal sahibi, siyasete de vukufu bu­lunan Nasır Abdülbâki Dede Efendi Hazretleri'nin oğludur. "Hû deyip Osman Efendi vardı Mevlasına" mısrasının delalet ettiği 1304 (m.1886) yılında vefat etmiş ve babasının yanında defnedilmiştir. Arapça "el-Lisânü"l-Muhammediyye fi mâ delle Bihi'l-İseviyye" ile Ho­ca İshak Efendi'ye cevap tarzında "Risâle-i Vahdet-i Vücûd" ile padişahlara lazım olan vasıflar ve yüksek hasletlerden bahseden ve ahlakî ve siyasî risalele­ri ve tasavvuf vadisinde şiirleri vardır. Kendisinden sonra yerine postnişin olan ve hicri 1326 yılında vefat eden oğlu, Celaleddin Efendi Hazretleri de Mevlevi ariflerinden şair ve musiki ilmine vakıf bir zat idi. Osman Selaheddin Efendi Hazretleri'nin hal tercümesini, Ziya Bey "Yenikapı Mevlevi hanesi" adındaki eserinde geniş bir şekilde yazmıştır. Yıl­larca okuttuğu Mesnevi Şerif derslerine ait eser haline getirdiği notları, maale­sef dergâhın yanmasıyla yok olmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.