Şeyh Edebali Hazretleri

Bilecik

(d.? / ö.?)

Osmanlı saltanatının kurucusu Sultan Osman Gazi Hazretleri'nin kayın­pederi olup, 120 yıl ömür sürmüş, zahir ve bâtını ma'mur ünlü bir şeyhtir. Tahsilinin başlangıcı memleketi olan Karaman'da, sonu Şam'dadır. Tef­sir, Hadis ve Tasavvuf ilimlerinde, özellikle de Fıkıh ilminde ihtisas sahibi bir zattır. Sultan Osman Gazi hakkındaki rüyayı yorumu ve hayır duası, bütün Osmanlı tarih kitaplarında yazılıdır, Kâtip Çelebi merhumun "Süllemü'l- Vusul ilâ Tabakâti'l-Fühûl" adlı ese­rinde ariflerin baştacı Bağdatlı Ebü'l-Vefa Hazretleri'nin tarikatına mensup bulunduğu kaydedilmiştir. Bu yüksek seviyeli zatın kabri hakkında her ne kadar ihtilaf bulunsa da Aşıkpaşazade tarihindeki şu "Orhan Gazi'nini anası Allah'ın rahmetine vardı. Ve hem dedesi Edebali ve hatta kızından bir ay önden Allah'ın rahmetine var­dı. İkisini dahi Bilecik hisarında kodular" şeklindeki ifadesine göre Bilecik'te medfun bulundukları anlaşılmaktadır. Bununla beraber Eskişehir'de de yüksek isimlerine izafe edilen bir türbeleri ziyaret olunmaktadır. Karacaşehir'de (Karacahisar) ilk istiklâl hutbesini okuyan damadı Karamanlı Dursun Fakih'in kabri olmak üzere Eskişehir'deki Şeyh Edebali türbesi dışında kitabesiz bir kabir ziyaret olunmakta ise de, bu zatın da Bilecik'le Sö­ğüt arasında, Küre Köyü yanında, şose kenarında defnedilmiş olduğu belge gösterilmek suretiyle gösterilmiştir. Karacahisar, Eskişehir'e bir buçuk saat uzaklıkta, Kütahya yolu üzerinde bir kasaba olup, Osmanlıların istiklâllerine dair ilk hutbe okunan cami-i şerif buradadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.