Nüzûlî Mustafa Efendi Hazretleri

Denizli

(d.? / ö.1740)

Halvetiyye şeyhlerinin âşıklarından bir zat olup. Denizlilidir. Hicri 1157 yılında vefat etmiştir. Kendi adına Kula'da dergâhı vardır. Kabri, şehir giri­şinde halen ziyaretgâhtır. Tarikat silsilesi, Manisa'da medfun bulunan Ahmed Yiğitbaşı Hazretleri'ne ulaşır. Âşıkane divanı sonradan basılmıştır. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Her kim aşka yâr olursa her işi asan olur.

Anın için uydu aşka enbiyâ-ü evliya.

Mürşid-i kamil yüzünden bu Nüzûli miskine

Hamdülillah bu cihanda aşk oluptur rehnümâ.

Silsilenamelerden birinde bu zatın aslen Lazkiyeli olduğu yazılıdır. Bu yerin, Suriye şehirlerinden biri olan Lazkiye ile bir ilgisi yoktur. Bunun Denizli yöresinde bir yer olduğu, bir başka görüşe göre de Denizli civarında bulunan "Leodikiya" adını taşıyan meşhur harabeden geldiği ifade olunmuştur.

Yüce Allah sırrını mübarek eylesin.