MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADETTİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1787)

Mehmed Emin Tokadı Hazretleri'nin talebelerinden olup, âlim ve veli bir zattır. Adı, Süleyman Sadettin'dir. Babası, Muhammed Müstakim Efendi'nin oğlu Müderris Muhammed Emin Efendi'dir. Annesi ise Ümmü Gülsüm Hanım'dır. 1202 (m.1787) yılında vefat etti. İstanbul Zeyrek'te, Soğukkuyu Pi­ri Paşa Medresesi kabristanında, mürşidi Mehmed Emin Tokadı Hazret­leri'nin ayakucuna defnedildi. Zamanının meşhur âlimlerinden ilim tahsil etti. Tasavvuf bilgisini Mehmed Emin Tokadî Hazretleri'nden aldı. Emin Tokadı Hazretleri, Ahmed Yekdest Hazretleri'nin, o da Muhammed Ma'sum-ı Farukî Hazretleri'nin halifesiydiler. Müstakimzâde Süleyman Sadettin Efendi, büyük bir zat olan Mehmed Emin Tokadî Hazretleri'nin sohbetleriyle yetişip kemale erdi. Nefsini tasfiye ve kalbini tezkiye eyledi. Süleyman Sadettin Efendi mürşidinin ve yirmi gün sonra da annesinin 1156 (m.1745) yılında peş peşe vefatlarına çok üzüldü. Bir aralık İstanbul'da duramayıp Bursa taraflarına ayrıldıysa da tekrar İstanbul'a dönüp, mürşidinin bıraktığı yerden taliplerine yararlı olmak için çalışmalarına başladı. Bundan sonraki hayatının büyük bir kısmını birbirinden değerli eserlerinin telifine ayır­dı. 1202 (m.1787) yılı Şevval ayının yirmi ikinci günü vefat eyledi. Müstakimzâde Hazretleri'nin şiir yeteneği de çok fazladır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.