Dizdarzâde Ahmed Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1623)

Osmanlı dönemi âlim ve velilerindendir. Karaman'da doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Çivizâde Muhammed Efendi'nin yardımcısı ol­du. Daha sonra da müderris oldu. 1596 yılında müderrislikten ayrıldı. Bir müddet Diyarbakır'da mal müfettişliği yaptıktan sonra tasavvufa yö­neldi. Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri'nin talebeleri arasına girdi. Kısa süre­de manevî kemâlâta, yüksek olgunluklara kavuştu ve hocasından hilafet aldı. İzmir'e giderek orada on iki yıl boyunca İzmir halkını ve taliplerini irşad etti. Daha sonra Edirne'ye gidip yerleşti. On beş yıl boyunca, Edirne'ye yaptır­dığı camide vaaz verip, cami medresesinde tedrisatta bulundu. 1623 yılında ve­fat etti. Medresede bulunan zaviyesine defnedildi. Dildarzâde-Celvetî ve Saçlı İbrahim Efendi Zaviyesi gibi isimlerle bili­nen yerinde iken, Vakıflar tarafından satılması üzerine, bugün yerinde binalar yükselmektedir. Hayır sahibi bir kişi tarafından iki taş ile belli edilen kabri, Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) mahallesi, Eski Tophane, Yeni Ka­yık caddesinde, Tophane bayırını çıkarken solda, yarısı gömülmüş tarihî çeşmenin yanındadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.