Mîrim Halveti Hazretleri

Kırşehir

(d.? / ö.1409)

Büyük velilerdendir. Adı Mîrim Halvetî'dir. Ahi Mîrim de denilir. Hirat (Herat) şehri kasabalarından Kiltad'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Heri ve Şirvan'da yaşadı. 812 (m.1409) yılında Kırşehir'de vefat etti. Vefat dönemi, Karamanoğlu Mehmed Bey'in o bölgeye hükmettiği tarihlere rastla­maktadır. Bir başka rivayete göre ise, Herat civarında Kazerkân kasabasında vefat ettiği bildirilmiştir. Mîrim Halveti, Herat ve Şirvan'da ilim tahsil etti. Timur Han zamanında Anadolu'ya gelip Kırşehir'e yerleşti. Kendisine Ahî denilmesinin sebebi Ahî Evran oğullarından olması yüzündendir. Kırşehir'e geldiğinde burası hoşuna gidip: "Külâbâd'dan çıktıksa da Gülâbâd'a geldik" dediği söylenmektedir. Mîrim Halveti, Halvetiyye büyüklerinden Ömer Halveti Hazretleri'nin sohbetine katıldı ve nefsiyle uzun yıllar mücadele edip, onu ıslaha çalıştı. So­nunda bu yolda icazet aldı. İnsanlara İslam ahlakını anlatmakla görevlendirildi. Mîrim Halveti, mürşidinin vefatı üzerine ona bîr türbe yaptı. Ayrıca Teb­riz'de dergâhlar açtı. Kırşehir'e geldiğinde ise dergâh ve mescit yaptırdı. Hik­metli sözleriyle insanları irşad etti. Bir gün sevdiklerine: "Hak yolunun yolcusu gönlünü ahirete vermeli, dünyalıklara kapıl­mamalıdır. Bir olan Allahü Teala'ya bağlanmalı, başka şeylere heves etmemelidir" buyurdu. Çok talebe yetiştirdi. Meşhurları, Pir Ebu Talib, Pir Tevekkül, Amr Rabbani ve İzzüddin'dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.