Şerefüddin Şuayb Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1911)

Halvetiyye tarikatı kollarından Gülşeniyye tarikatı şeyhi arif ve edip bir zat olup, Edirnelidir, "Şeyhu Arızi billâh" terkibinin delaleti olan 1329 (m.1911) yılında vefat ederek, şeyhlik makamında bulunduğu Müslim Efendi dergahı'na defnedilmiştir. Sezaî Hazretleri'nin "Kalem-i sun-i ezel her ne ki tahrir etti" mısrası ile başlayan arifane gazelini gerçekten anlayarak şerhedip, "Îzâhü'l-Meram fî Meziyyeti'l-Kelâm" yahut Şerhü'n-Nokta ve’l-Kalem" adını vermişlerdir ki bu eser basılmıştır. İrfanla dolu mektuplarını içeren mecmuaları ile şiire mahsus kabiliyeti de olup, aşağıdaki gazeli arifane bir eseri olup gözler önündedir. "Hakîkatü'n-Nur" adlı eseri ile namazın sırlarına dair "Keşfü's-Salât" adlı risaleleri de de­ğerli olmakla birlikte bugüne kadar basılmamıştır,

Örnek gazeli budur:

Reng-ü elvan-ü cihanla etme cana ittisaf,

Sil gönülden gayr-i fikrin, eyle kendin sine saf

Nûr-i irfan ile keşfet anla nefsin hilesin,

Kıl sefer mülk-i derûne, eyle dil beytin tavaf.

Taht-ı dilde hükmedüp ey şah-ı divan etmeğe,

Çok gerektir nefsile çün içtîhad-ü ihtilâf.

Hakka vuslat ister isen ser-fürû ' kıl âdeme

Âdem mânâ dürer zira hakikatte mütaf.

Vâkıf-ı esrar olan bir kâmilin gir kalbine,

Ey şeref bulmak dilersen dû cihanda sen muaf.