MUHAMMED MUİZZÜDDİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Celvetiyye şeyhlerinden faziletli bir zattır. Eserlerinden, tarikatın piri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin halifelerinden olduğu anlaşılmaktadır. Eyüp Sokullu Mehmed Paşa Kütüphanesi'nde, büyük bir mecmuada, hazretin aşağıdaki risaleleri görülmektedir:

Tercüme-i Câiu'l-Fezâil li Hazret-i Pir Aziz Mahmud Hüdâyî.

Tercüme-i Miftâhu's-Salât li Hazret-i Pîr Aziz Mahmud Hüdâyî.

Tercüme-i Keşfü'l-Kanâ' an Vechi's-Semâ li Hazret-i Pîr Aziz Mâhmud Hüdâyî.

Tercüme-i Tecelliyat li Hazret-i Pîr Aziz Mâhmud Hüdâyî.

Tercüme-i Vâkıât li Hazret-i Pîr Aziz Mâhmud Hüdâyî.

Tercüme-i Menâzilü-s Sâlikîn.

Mîzanü' n-Necât.

Şerh-i Miftâhü's-Selât'el-Müsemmâ li Mısbâhı's-Salat ve Mir'atü'd-Derecât.

Adı geçen eserlerin çoğunda 1033 tarihi yazılıdır.

Yüce Allah sırrını mukaddes kılsın.