Abdülhamid Efendi (Karamollazâde) Hazretleri

Gaziantep

(d.? / ö.1861)

Bu zat, Nakşibendî şeyhlerindendir. Aslen Anteplidir. Memleketinde ilim öğrenmek ve halkı irşad etmekle ömrünü geçirmiş, 1861 de vefat etmiş, Kurban Baba eteğindeki dağa defnedilmiştir. Eserleri:

1-  Tahtâvî Haşiyesi Tercümesi’dir. Bu eser yedi cilt halinde basılmıştır. Faraizle ilgili olan sekizinci cildi basılmamıştır.

2- Âdâbü'z-Zâkirîn ve Necâtü's-Sâlikîn. Bu eser, zikrini edeplerine ve dervişlerin görevlerine dair tasavvufla ilgilidir.