OĞLANLAR (OLANLAR) ŞEYHİ İBRAHİM EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1655)

Seyyid Seyfullah Efendi Hazretleri'nin halifelerinden, Hakikizâde Os­man Efendi'nin halifesi olup, Eğridereli'dir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Hazretleri ile Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri ve Hüseyin Lâmekânî Efendi Hazretleri'nden feyz almıştır. 1066 (m.1655) yılında vefat eden İbrahim Efendi Hazretleri, İstanbul-Aksaray'da bulunan dergâhında defnolunmuştur. Eserleri, "Dil-i Dana" adlı meşhur kasidesi ile küçük divanlardan ibaret olup basılmamıştır. İbrahim Efendi Hazretleri, Bayramiyye tarikatının Melamiyye kolundan Şeyh Ahmed Sarban Hazretleri'nin halifelerinden Tıptıp Şah Ali Hazretleri’nden hilafet aldığı bildirilmiştir. Münacatından bir örnek aşağıdadır:

İlahî ilmine yok hadd-ü gayât.

Hûda vasfına yok hiç nihayet.

Kamu eşyaya zatındır müsemmâ.

Edersin her nefeste bir tecellâ.

Şerîkin yok, nazîrin yok Ehad'sın.

Münezzeh zatın, "Allahüssamed"sin.

Kemâl-i hikmetin ânen fe-ânen.

Zuhur etmekte daim aşikâre,

Hüvel Evvel, Hüvel Ahır'sın ey Hakk!

Hüvel Bâtın. Hüve'z-Zâhir'in ey Hakk!

Cemî eşyadan nurun oldu zahir,

Kamu eşyeye nurundur müzahir.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.